תקנון

תקנון "חשל"ל".

* כל הורדה של האפליקציה ו/או שימוש בה ו/או שימוש באתר האינטרנט מותנה בהסכמה מלאה לתקנון .

1. הגדרות:

     a. "הפלטפורמה" – ישומון "חשל"ל" ואתר האינטרנט שכתובתו www.hashlal.co.il.

     b. "הנהלת הפלטפורמה"- מייסד הפלטפורמה, מנהליה ומפתחיה, וכל אדם אחר שהוסמך על ידם למטרת ניהולה.

     c. "משתמש"- כל אדם, לרבות תאגיד , אשר עושה שימוש כלשהו, ישיר ו/או עקיף, בפלטפורמה.

     d. "החברות" - כלל התאגידים ו/או בתי העסק המפורסמים בפלטפורמה.

2. תקנון "חשל"ל" מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

3. המידע והתכנים המפורסמים בפלטפורמה מבוססים על ניסיון אישי והינם בגדר המלצה בלבד! לפיכך, הנהלת הפלטפורמה אינה אחראית לדיוקו או שלמותו של המידע. על המשתמש להתייחס לעצות בהתאם, וממילא לא לקחתן כתחליף להוראות הצבא והגופים האחראים.

4. הפלטפורמה הינה פלטפורמה פרטית-מסחרית ואינה מטעם שום גוף צבאי או מדיני. הפלטפורמה אינה מתיימרת להוות תחליף לתכנים המסופקים על ידי גורמי צבא ודובריו. בכל סתירה בין חומר המוצג בפלטפורמה לבין חומר המסופק על ידי גורמים צבאיים ו/או מדיניים, יגברו הגורמים הצבאיים/מדיניים.

5. הפלטפורמה הינה בבעלות פרטית שאינה תלויה בכל גוף ו/או רשות ו/או מוסד לרבות צה"ל, והיא כפופה לחוקי מדינת ישראל וכללי המשפט האזרחי החלים במדינה.

6. אף כי בתהליך פרסום התכנים והמידע בפלטפורמה נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות העובדות והנתונים, מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות בפרסום. אם את/ה סבור/ה שפרסום כלשהו בפלטפורמה שגוי, נא הודיענו.

7. הפלטפורמה עשויה לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של החברות השונות. פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

8. הנהלת הפלטפורמה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצעים בפלטפורמה. יובהר כי, מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בפלטפורמה, על כל המשתמע מכך, תתבצע על-ידי החברות ולא ע"י הנהלת הפלטפורמה.

9. האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים ו/או למוצרים עצמם, לפרסומם, למחירם, להתקשרות בין מקבל ההטבה לבין החברות, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על החברות באופן בלעדי.

10. הנהלת הפלטפורמה לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות המפורסמות בה, ואינה מוודאת את תוכן הפרסומים הללו ואמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות, הטבות, המבצעים והמידע המסחרי חלה על החברות. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בפלטפורמה יסוכמו ישירות בינך לבין החברה הנוגעת בדבר. הנהלת הפלטפורמה אינה צד לכל עסקה כזאת ולא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בפלטפורמה או יירכשו באמצעותן.

11. לא תישמע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפלטפורמה בגין תכונות של התכנים והמידע בפלטפורמה, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם, תועלתם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו פרסומי המידע.

12. הנהלת הפלטפורמה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר לרבות עגמת נפש, שיגרם לך ולמכשירך כתוצאה מהורדת האפליקציה, שימוש בה ו/או שימוש באתר האינטרנט, הסתמכות על השירותים בפלטפורמה ו/או על המידע והתכנים המופיעים בה, לרבות מידע המתפרסם על-ידי צדדים שלישיים ו/או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע באפליקציות ו/או אתרים שתגיע אליהם באמצעות התכנים בפלטפורמה.

13. הפלטפורמה נועדה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

14. השימוש בפלטפורמה הינו באחריות המשתמש בלבד.

15. הנהלת הפלטפורמה תציג בפלטפורמה מגוון הנחות ו/או הטבות ו/או מבצעים למוצרים ו/או שירותים במגוון תחומים.

16. תמונות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בפלטפורמה נועדו להמחשה בלבד כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר בפועל.

17. מימוש ההנחה ו/או ההטבה ו/או המבצעים יבוצע ישירות מול החברות.

18. קבלת הנחות ו/או הטבות ו/או מימוש מבצעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים דרך הפלטפורמה ו/או בעזרתה מוגבלים אך ורק לחיילי צה"ל ומותנים בהצגת תעודת חוגר בתוקף.

19. לא תישמע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפלטפורמה בגין קבלת הנחות ו/או הטבות ו/או מימוש מבצעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים דרך הפלטפורמה ו/או בעזרתה.

20. לא תישמע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפלטפורמה בגין כל תקלה ו/או בעיה בקבלת הנחות ו/או הטבות ו/או מימוש מבצעים לרכישת מוצרים ו/או שירותים דרך הפלטפורמה ו/או בעזרתה.

21. הנהלת הפלטפורמה תהא רשאית בכל עת, להסיר ולבטל הנחות, מבצעים והטבות אשר מוצגים בפלטפורמה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

22. לא תישמע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפלטפורמה בגין הנחות ו/או הטבות ו/או מבצעים שבוטלו ו/או אינם ניתנים למימוש מכל סיבה שהיא.

23. משתמש אינו רשאי להעתיק בדרך כלשהי מידע המפורסם ע"י החברות בפלטפורמה, למעט לצורך מימוש ההנחה ו/או ההטבה המפורסמת לשימושו האישי. יובהר כי, המשתמש לא ישתמש במידע זה כאמור ולא יעבירו בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר.

24. משתמש אינו רשאי להשתמש בפלטפורמה ו/או בתכנים בפלטפורמה באופן העלול להזיק, לשתק או לפגוע בפלטפורמה, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו. כמו כן, משתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע אשר לא הועמדו לרשותו באופן מכוון בפלטפורמה.

25. הנהלת הפלטפורמה שומרת על זכותה לבטל ו/או לחסום משתמש בפלטפורמה אשר שימושו בפלטפורמה נתגלה ו/או שנחשד כניסיון להונות ו/או להזיק לפלטפורמה בכל דרך. הנהלת הפלטפורמה תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתמש זה, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.

26. בעת שימושך בפלטפורמה לרבות מימוש המבצעים המוצעים לך בפלטפורמה, הנך מקנה לפלטפורמה רשות לצבור מידע על נהגיך, הרגלי השימוש שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר קראת בפלטפורמה, המיקום ממנו נכנסת לפלטפורמה וכד'.

27. בעת הצטרפות לניוזלטר של חשל"ל דרך אתר האינטרנט ו/או דרך האפליקציה הינך מאשר להנהלת הפלטפורמה לשלוח לך דואר אלקטרוני. הדואר האלקטרוני עשוי לכלול עדכונים לגבי האפליקציה ואתר האינטרנט, המידע השיווקי ו/או המידע הפרסומי אשר מפורסמים באפליקציה ובאתר האינטרנט. מידע זה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך אותה תזין בעת הצטרפות לניוזלטר ו/או ברישום. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל בכל עת, לבטל את הסכמתך לדיוור כאמור.

28. בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הינך מודע לכך שכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת תשמש לצורך משלוח דברי פרסומת בדואר אלקטרוני. כמו כן, הנך מאשר, כי הינך מודע לכך שביכולתך לבטל את קבלת דברי הפרסומת בכל עת.

29. הנהלת הפלטפורמה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של הפלטפורמה. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שפעילות הפלטפורמה לא תופרע, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות, ותהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – אצל הנהלת הפלטפורמה או אצל מי מספקיה. לפיכך, לא תישמע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפלטפורמה בגין תקלות כאמור.

30. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו לרבות סימני מסחר, תמונות, צילומים, טקסטים וקוד מחשב מן הפלטפורמה בלא קבלת רשותה המפורשת של הנהלת הפלטפורמה מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובנתונים המתפרסמים בפלטפורמה, או בפרטים אחרים המתפרסמים בפלטפורמה בלא קבלת הסכמתה של הנהלת הפלטפורמה מראש ובכתב.

31. הנהלת הפלטפורמה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את תקנון זה.

32. כל הוראה ו/או הנחיה אשר יתפרסמו בפלטפורמה מעת לעת, תהיינה מחייבות בנוסף לתקנון זה.

33. הנהלת הפלטפורמה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה, היקפם וזמינותם של התכנים והמידע הניתנים בפלטפורמה וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיה של הפלטפורמה ובשינויים הטכנולוגיים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפלטפורמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

34. הנהלת הפלטפורמה רשאית לערוך מעת לעת שינויים, תיקונים או מחיקה של מידע המפורסם בפלטפורמה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת הפלטפורמה אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שנמצא בפלטפורמה במועד מסוים יוסיף להתפרסם בפלטפורמה גם בהמשך.

35. הנהלת הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ולמחוק את הפלטפורמה על פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.

36. הדין החל על השימוש בפלטפורמה ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

37. בכל תובענה, סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.